ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կրթության տեսչական մարմինը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետի քաղաքացիական ծառայողի պաշտոն զբաղեցնելու համար   

Կրթության տեսչական մարմին | Հանրակրթության վարչություն | Գլխավոր մասնագետ| 68-27.1-Մ2-11 |

Մրցույթի Տեսակ Ներքին

Անհրաժեշտ Փաստաթղթերի Ցանկ

 1. դիմում (առցանց),
  2.անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
  3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
  4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
  5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
  6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Փաստաթղթերն առցանց ներկայացնելու ընթացակարգ

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով  անհրաժեշտ փաստաթղթերը և լուսանկար:

Փաստաթղթերի Ներկայացման Վեջնաժամկետ 09-02-2021

Թեստի Փուլի Մեկնարկային Ամսաթիվ 04-03-2021

Թեստի Փուլի Մեկնարկային Ժամ 10:00:00

Թեստավորման Անցկացման Վայր Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1

Թեստի Տևողություն 90 րոպե

Բնագավառներ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ

Խնդրի լուծում

Հաշվետվությունների մշակում

Բարեվարքություն

Տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծություն

Ծրագրերի մշակում

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 3-10, 12-15, 19-28)

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 3-7, 14-26, 32-35)

«Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 3-10,14-17, 23-27)

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն

(Հոդված 38)

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 1-13)

«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 4-8, 13-17)

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 15-20, 30-35, 45-48)

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության հիմնական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգը հաստատելու մասին» N 319-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության հիմնական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատության դասարանների կազմավորման կարգը սահմանելու մասին» N 954-Ն որոշում

 

«Գրավոր խոսք», ուսումնական ձեռնարկ, Վազգեն Գաբրիելյան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2012թ

(Էջեր 93-102, 104-110,124, 193-196, 204-208, 267, 273-279)

Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան, Երևան 2012

(էջեր 4-6, 10, 18-20, 26, 30, 40-48)

Հարցազրույցի Անցկացման Ամսաթիվ 09-03-2021 16:00:00

Հարցազրույցի Անցկացման Վայր Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1

Հարցազրույցի Անցկացման Ձևաչափ Հարցարան

Հիմնական Աշխատավարձի Չափ 212309

 

Անձնական Որակներ

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

 

Էլեկտրոնային հասցե satenik.yeghikyan@gov.am

Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պող., 37/4 շենք

Հեռախոսահամար +37410-51-57-53

Պաշտոնի անձնագիր