ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կրթության տեսչական մարմինը 2021 թվականի սեպտեմբերի 20-ին հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետի (68-27.1-Մ2-13) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

  1. դիմում (առցանց),

2.անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),

  1. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
  2. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
  3. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
  4. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ԱՌՑԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց`  https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով  անհրաժեշտ փաստաթղթերը և լուսանկար:

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ

14-08-2021

ԹԵՍՏԻ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

20.09.2021

ԹԵՍՏԻ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԺԱՄ

10:00

ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ

Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1

ԹԵՍՏԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

90 րոպե

ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ

Խնդրի լուծում

Հաշվետվությունների մշակում

Բարեվարքություն

Տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծություն

Ծրագրերի մշակում

         ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

68-27.1-Մ2-13 ՀՀ Սահմանադրություն

(Հոդվածներ՝ 23-38)

68-27.1-Մ2-13 «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 4-17)

68-27.1-Մ2-13 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդված 46)

68-27.1-Մ2-13 «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 19-30, 35-47, 50-52)

68-27.1-Մ2-13 «Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 5-10, 13-17)

68-27.1-Մ2-13 «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 3-6)

68-27.1-Մ2-13 «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 3-10, 15-18, 21-26)

68-27.1-Մ2-13 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 3-4, 10-19, 32-38)

68-27.1-Մ2-13 «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 3-10, 12-15, 19-28)

68-27.1-Մ2-13 «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 4-10)

68-27.1-Մ2-13 «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք

(Հոդվածներ՝ 11-15, 61-68, 95-102)

«Գրավոր խոսք», ուսումնական ձեռնարկ, Վազգեն Գաբրիելյան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2012թ

(Էջեր 93-102, 104-110,124, 193-196, 204-208, 267, 273-279)

Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան, Երևան 2012

(էջեր 4-6, 10, 18-20, 26, 30, 40-48)

 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

23-09-2021 14:00

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ

Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓ

Հարցարան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՉԱՓ

212 309

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐ

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵ

satenik.yeghikyan@gov.am

ՀԱՍՑԵ

ք. Երևան, Կոմիտասի պող., 37/4 շենք

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ

+37410-51-57-53

ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

10-08-2021

Պաշտոնի անձնագիր